Praktyki zawodowe

Podniesienie Kompetencji Zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej(M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

flaga polski   godlo polski

 

Zadania finansowane lub dofinansowane
z budżetu państwa:


1.Program: Regionalny Program operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.02 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie Zawodowe Uczniów-SPR
Zadanie: „Podniesienie Kompetencji Zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej(M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”
Całkowita wartość zadania: 1 907 512,80 PLN zł
Środki UE: 1 621 385,88 zł
Środki Budżetu Państwa: 95 375,64 zł
Wkład własny Powiatu Myślenickiego: 190 751,28 zł

W 2017 roku utworzono CKZ przy ZSTE w Myślenicach, co wpłynęło na podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy , poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie. W ramach CKZ uczniowie oraz nauczyciele mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach branżowych, a także w stażach i praktykach w zakładach pracy.

More in this category: « ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U PRACODAWCÓW